منو

کیم ریجـید

کیم ریجـید

سیستم های فوم سخت

سیستم های کیم ریجید برای کاربردهای زیر در کارخانه پلی اورتان کیمتکس طراحی و تولید می شود

محدوده های استفاده