MENÜ

   BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız Poliüretan Sistem Evi üretim faaliyeti gerçekleştiren firmamızda;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin  gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte yönetmek için tüm  gücümüzle çalışırız.

   KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek ve memnuniyetini arttırabilmek amacı ile, modern ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

 • Kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmak,

 • Proseslerimizi sürekli gözden geçirip önleyici faaliyetlere önem vermek,

 • Verilen hizmette sıfır hatayı hedefleyerek çalışmak, tüm organizasyonumuzda,

 • Ortak kalite bakış açısını benimseyip, çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerini gözetmek,

 • Şirket içi iletişimi en üst seviyeye çıkartmak,

 • Sektörümüzde ar-ge, üretim, satış ve kalite de lider olmak,

 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, sahip olduğumuz yüksek kalite anlayışı ve standardını korumak, kalite  politikamızdır.

 

KİMPURETİK

 

Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen kimpuretik, beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu değerleri çok yönlü ve net bir çerçeveye alıyor.

Amacımız elbette etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımak ve saygı içeren bir ortam oluşturmak; ancak bununla bitmiyor. Ayrıca bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımanın, kurumsal bir yurttaş olarak görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu değerlere ulaşmamızda, kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamak, bütün bu uygulamalarımızla sektörümüzde parlamak ve kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

 

DEĞERLERİMİZİ UYGULAMA

 

İNSANLAR

 

• İş Yerinde Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Saygı

• Çalışan Politikası

• İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik

• İş Yerinde Madde Bağımlılığı

• İş Yerinde Şiddet

 

İŞ

 

• Çıkar Çatışmaları

  İş Dışındaki Çıkarlar

• Şirket Dışında Çalışma

• Konferanslarda Konuşma

• Akrabalar, Arkadaşlar ve Kişisel İlişkiler

• Hediyeler ve Eğlence Etkinlikleri

• Devlet Yetkilileri

• İş Kayıtları ve Finansal Kayıtlar

• Şirket Kaynaklarının ve Bilgilerinin KullanımI ve Korunması

 

        Fikri Mülkiyet

        Bilişim Teknolojisi

        Tescilli Bilgiler ve Kayıt Yönetimi

        Hizmet sağlayıcısı olarak Kimteks

        Veri Gizliliği

 

• Şirket İçi Bilgiler ve Ticareti

• Rüşvet ve Yolsuzluk

• Rekabet

 

       Antitröst ve Rekabet

       Rekabete Yönelik Bilgilerin Toplanması

 

• Ticari Denetimler

 

YURTTAŞLIK

 

• Sürdürülebilirlik Standardını belirleme

• Kurumsal Yurttaşlık

 

        Hayır Amaçlı Faaliyetler ve Gönüllülük

        Siyasi Faaliyetler ve Katkılar

        Kamuyla İletişim

        Sosyal Medya

 

KURALLARIN YÖNETİMİ

 

Kimpur ile yaşanan bir ihlal durumu veya endişeyi paylaşmak için, Kimpur Etik Formuna girilen bildirimler, yetkin bir iletişim uzmanı tarafından değerlendirmeye alınır. Bildirimi yapan kişi veya kişilere dair herhangi bir kişisel bilgi istenmemektedir.

 

Aşağıda linki bulunan iletişim formunda Güvenlik Kodu kısmına, “kimpur83” yazarak giriş yapabilirsiniz.

 

Kimteks Etik Bildiri Formu ile bağlantı kurmak için:

 

http://www.kimpur.com/etik-kural


 

KİMPUR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ
 

          KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 988994 sicil numarası ile kayıtlı, 0563064478500019 Mersis numaralı, şirket merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/4 Kat:19 Daire:1 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlerde tedarik edilen hammaddeleri dağıtım ve pazarlama başta olmak üzere, “Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş Ana Sözleşmesinde” detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek yasal mevzuat kapsamında, gerek ilgili idari kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler ile ticari ilişkiler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz (müşteri bilgisi,ziyaretçi bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, lokasyon verisi, iletişim bilgisi olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel veriler) toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve güvenlik yükümlülüklerine uymak, çalışanların bilgilere erişimlerinin planlanması ve icrası, bilgi teknolojileri alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin planlanması ve yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşterilerden gelen şikayet ve/veya taleplerin takip edilmesi ve yönlendirilmesi, şirktin ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, şirketimizin üretimini ve de satışını gerçekleştirdiği ürünlerin satışında sürekliliğin sağlanması, pazarlama ve üretim süreçlerinin planlanması, veri ve bilgilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, Siz müşterilerimize, ticari ilişki yürüttüğümüz şirketlere verilecek hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve ticari ilişkinin kalitesinin artırılması amacıyla; Şirketimizin ortakları ile ileride şirketimize dahil olacak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, Grup Şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla ya da sizin aracılığınız ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri ikpu@kimpur.com e- posta adresine bildirebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Kimpur ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 • KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman ikpu@kimpur.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece ikpu@kimpur.com e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.